Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

ΔΟΕ και Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η υπουργός των δικαστηρίων και της εμπορίας προσωπικών δεδομένων τώρα απειλεί και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Δικαίωση της προσφυγής της Δ.Ο.Ε. η απόφαση της Αρχής.


Ήταν 9 Ιουνίου του 2020 όταν η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας κατέθεσε αναφορά – καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την οποία, ανάμεσα στα άλλα, ζητούσε από την Αρχή να αποφανθεί για το «κατά πόσο η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έλαβε χώρα από τα μέσα Μαρτίου 2020 μέχρι και τις αρχές Μαΐου 2020 στα δημόσια σχολεία της χώρας και αφορά (κατ’ αρχήν) μαθητές και εκπαιδευτικούς, τόσο στο πλαίσιο της ασύγχρονης όσο κυρίως στο πλαίσιο της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, πληρούσε τους κανόνες και προϋποθέσεις της εν γένει νομοθεσίας προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ήταν τελικά σύννομη ή όχι.». Είχε προηγηθεί συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τον πρόεδρο της Αρχής στις 12/5/2021 όπου είχαν τεθεί όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την τροπολογία για τη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων από τη σχολική τάξη.

Μετά τη συζήτηση της αναφοράς σε ακρόαση στις 14/7/2020, η Δ.Ο.Ε. επανήλθε με νέο υπόμνημα της νομικής της συμβούλου προς την Αρχή, στις 23/7/2020, ενώ είχε προηγηθεί το αίτημά μας για έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας προκειμένου η Υπουργός να μας χορηγήσει αντίγραφο της από 15/05/2020 εκτίμησης αντικτύπου, σχετικά με την Προστασία Δεδομένων, κάτι το οποίο αρνιόταν να πράξει παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μας.

Η 4/2020 (7/9/2020) γνωμοδότηση της Αρχής, έθετε σειρά ζητημάτων «συμμόρφωσης» του Υ.ΠΑΙ.Θ. αλλά η κυρία Υπουργός έσπευσε με δελτίο τύπου στις 8/9/2020, να θριαμβολογήσει παρουσιάζοντας το περιεχόμενο της γνωμοδότησης ως δικαίωση του Υ.ΠΑΙ.Θ. («Με τη Γνωμοδότησή της, η Αρχή επιβεβαίωσε ότι η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι απολύτως συμβατή µε τη βασική αποστολή του Κράτους για παροχή εκπαίδευσης και δεν παραβιάζει τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.») αν και πολύ καλά γνώριζε ότι δεν ήταν έτσι, γεγονός το οποίο και τότε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είχε επισημάνει.

Με την 50/2021 (16/11/2021) οριστική της απόφασή της, η Αρχή καταδεικνύει σοβαρές παραβιάσεις του νομοθετικού πλαισίου για τα προσωπικά δεδομένα εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και συγκεκριμένα κρίνει ότι υπάρχουν, τουλάχιστον, πέντε (5) περιπτώσεις, στις οποίες το Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει παραβιάσει τον Κανονισμό GDPR (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Οι επιπλήξεις της Αρχής προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. αφορούν:

1. Ζητήματα νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπου η Αρχή διαπιστώνει πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον τερματικό εξοπλισμό ενός χρήστη κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3471/2006, και ότι δεν έχει διενεργηθεί αναλυτική διερεύνηση της νομιμότητας σκοπών της επεξεργασίας… Η Αρχή δίνει εντολή στο Υ.ΠΑΙ.Θ. να καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την επίδοση της απόφασης.

2. Ζητήματα διαφάνειας όσον αφορά την ανακοίνωση στοιχείων του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) όπου έχει παραβιάσει τις διατάξεις του άρθρου 13, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 1 α του ΓΚΠΔ, το άρθρο 12 και το άρθρο 37 παρ. 7 ΓΚΠΔ. (συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι λιγότερες από όσες επιβάλλει ο ΓΚΠΔ, ότι οι πληροφορίες δεν είναι σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή και δεν χρησιμοποιείται σαφής και απλή διατύπωση, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη και ότι πρόκειται για πληροφορία που απευθύνεται και σε παιδιά…). Η Αρχή δίνει εντολή στο Υ.ΠΑΙ.Θ. να αντιμετωπίσει τις παραβάσεις και να τροποποιήσει τη διαδικασία και το περιεχόμενο της παρεχόμενης ενημέρωσης εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την επίδοση της απόφασης.

3. Ζητήματα κινδύνων που ενέχει η συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας ή η χρήση προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών. Η Αρχή διαπιστώνει ότι το ΥΠΑΙΘ δεν έχει παράσχει κατάλληλες οδηγίες και εκπαίδευση προς το προσωπικό του (τους εκπαιδευτικούς) και ότι έχει παραβιάσει τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, καθώς «τα λαμβανόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα δεν προστατεύουν επαρκώς τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.» Η Αρχή δίνει εντολή στο Υ.ΠΑΙ.Θ. να καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την επίδοση της απόφασης.

4. Ζητήματα σε σχέση με την έκφραση γνώμης των υποκειμένων των δεδομένων ή των εκπροσώπων τους για τη σχεδιαζόμενη επεξεργασία (ότι, όπως έχει επισημάνει και το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., ουδέποτε έγινε μία ουσιαστική διαβούλευση για τις παραμέτρους της τηλεκπαίδευσης). Η Αρχή διαπιστώνει ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ. παραβίασε την υποχρέωση του άρθρου 35 παρ. 9 του ΓΚΠΔ.

5. Ζήτημα για τη διαβίβαση δεδομένων εκτός Ε.Ε. (Ο όμιλος και οι εταιρείες Cisco) υπόκεινται στο δίκαιο των Η.Π.Α., συνεπώς, κατ’ αρχήν, δεν εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων). Η Αρχή διαπιστώνει ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ. παραβίασε τις υποχρεώσεις του άρθρου 46 του ΓΚΠΔ, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της διαβίβασης με τον τρόπο που περιγράφεται στο σκεπτικό της απόφασης της Αρχής. Η Αρχή δίνει εντολή στο Υ.ΠΑΙ.Θ. να καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, αντιμετωπίζοντας τις παραβάσεις ως προς το ζήτημα αυτό, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την επίδοση της απόφασης.

Η απόφαση της Αρχής αποτελεί δικαίωση της στάσης και του αγώνα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας η οποία έγκαιρα και με καίριες παρεμβάσεις ανέδειξε τα πολύ σοβαρά προβλήματα στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης προς όφελος του κόσμου της εκπαίδευσης και της κοινωνίας.

Από την άλλη πλευρά η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., η οποία έχει επανειλημμένα παραβιάσει τόσο την ευρωπαϊκή όσο και την εθνική νομοθεσία, επιλέγει, για μια ακόμη φορά, τον ολισθηρό δρόμο της τυφλής και αήθους επίθεσης. Αυτή τη φορά στρέφεται, με δελτίο τύπου στις 18/11/2021 κατά της ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την οποία φτάνει να απειλεί με τη φράση «Οι αποφάσεις, όμως, αυτές υπόκεινται σε δικαστική κρίση». Φαίνεται πως μετά τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που έσυρε στα δικαστήρια η «άριστη» Υπουργός Παιδείας, σειρά έχει και η ανεξάρτητη Αρχή. Απόλυτος ξεπεσμός που φτάνει ως την παντελή έλλειψη σεβασμού στις Ανεξάρτητες Αρχές, όπως αυτές προβλέπονται από το Σύνταγμα.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει την επικίνδυνα αλαζονική στάση της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. που για πολλοστή φορά συλλαμβάνεται ψευδόμενη εντός κι εκτός Βουλής και η οποία οφείλει, έστω και την ύστατη στιγμή, εάν δεν ακολουθήσει τον δρόμο της παραίτησης, να εγκαταλείψει την πολιτική των μονομερών, δίχως θεσμικό διάλογο αποφάσεων, της στοχοποίησης των εκπαιδευτικών και απαξίωσης της δημόσιας εκπαίδευσης, να συμμορφωθεί με την απόφαση και να σεβαστεί, επιτέλους, μαθητές κι εκπαιδευτικούς, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα παραβιάζει.

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021

15ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ-docfest

 


15ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ-docfest.

 


15ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ-docfest

15 Χρόνια-150.000 Θεατές-1.500 Ταινίες

Φέτος, το Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ-docfest γιορτάζει 15 χρόνια καλλιτεχνικής και δημιουργικής πορείας. Στο σταυροδρόμι του χρόνου σκηνοθέτες, ηθοποιοί, μουσικοί, κορυφαίοι δημιουργοί καθώς και πολλοί εκπρόσωποι των γραμμάτων και της Τέχνης συναντιούνται και γιορτάζουν τα 15 χρόνια λειτουργίας του Φεστιβάλ, μεταμορφώνοντας την πόλη της Χαλκίδας σε σημαντικό κέντρο πολιτισμού.

Το Φεστιβάλ ανοίγει αυλαία την Τρίτη 23 Νοεμβρίου και για έξι ημέρες, μέχρι την Κυριακή 28 Νοεμβρίου υπόσχεται να μας ταξιδέψει σε φαντασιακά τοπία, όπου τα όνειρα μετουσιώνονται σε εικόνες.

Ο εορτασμός των 15 χρονών από την ίδρυση του θεσμού θα αναδειχθεί μέσα από ένα ευρύ δίκτυο δράσεων και εκδηλώσεων, που σκοπό έχουν να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά και να γεμίσουν με φως τις σκιές που άφησε πίσω της η πανδημία.

Αυτή τη χρονιά, το 15ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ -docefst χαράζει έναν δρόμο, για ένα νέο όραμα που καθρεφτίζεται στην αυγή ενός νέου κόσμου.

Οι Έλληνες δημιουργοί, σε πείσμα των καιρών επιτέλεσαν την μεγαλύτερη δοκιμασία. Παρά τις αντίξοες συνθήκες και υπερπηδώντας τους σκοπέλους της σύγχρονης πραγματικότητας, συνέχισαν αδιάκοπα το δύσκολο έργο τους. Να γεμίσουν το σκοτάδι με φως, να μεταμορφώσουν τα όνειρα σε εικόνες και να δώσουν τη δυνατότητα στο κοινό να δει τον κόσμο μέσα από το ελεύθερο βλέμμα των δημιουργών ντοκιμαντέρ.

Η συμμετοχή των δημιουργών αυτή τη χρονιά ήταν πρωτοφανής, με περισσότερες από 120 ταινίες τεκμηρίωσης να επιλέγονται στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ, 50 εκ των οποίων θα κάνουν την επίσημη πρεμιέρα τους.

Φέτος, το αφιέρωμα «Γνωριμία με Ξένες Κινηματογραφίες» που διενεργείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Cervantes, μας προσκαλεί να περιπλανηθούμε στην καρδιά της Ισπανίας μέσα από 4 ξεχωριστά ντοκιμαντέρ, που υπόσχονται να μας γεμίσουν χρώματα και να μας ταξιδέψουν, υπό τον ήχο της πιο μελωδικής γλώσσας στον κόσμο.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Τσέχικο Κέντρο Πολιτισμού και με την σχολή κινηματογράφου FAMU της Πράγας, το Φεστιβάλ παρουσιάζει μια σειρά από τις καλύτερες παιδικές ταινίες μικρού μήκους, που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια από τους φοιτητές της Famu.

Όπως κάθε χρόνο στα πλαίσια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις -κινηματογραφικά εργαστήρια, ημερίδες , εκθέσεις φωτογραφίας, σεμινάρια, και παρουσιάσεις εργαστηρίων σε συνεργασία με δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα - προσφέροντας ένα χώρο ουσιαστικού διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών.

Σας καλωσορίζουμε

στο 15ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ-docfest

Από την ιστοσελίδα του Docfest

Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021

Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία Το Πολυτεχνείο ΖΕΙ!
ΚΟΡΑΛΙΑ ΘΕΟΤΟΚΑ

Αντί στεφάνου

Ποια απάντηση, ποιος χτύπος στο κοιμισμένο στήθος σου αγόρι
γαζωμένο από τις σύγχρονες μηχανές σε σχήμα χελιδονιού
άγγελε με χλωρή γενειάδα κάτω από τις ερπύστριες
συνείδηση βαμμένη στον τοίχο και στις πέτρες
σώπασες τ’ όνομά σου μες στη βοή της λάσπης
περιστέρι μπροστά στα ηλεκτροφόρα σύρματα
με το σύνθημα της δικαιοσύνης στο χώμα.

Με το τραγούδι χαιρετίζω όσους μοχθούν
για τη ζωή, όχι στο χαμό της
για την τροφή, όχι τη στέρηση της
για τη γνώση, με τη γνώση
ενάντια στις αριθμομηχανές των κρεάτων
ενάντια στον οργασμό της κατανάλωσης
ενάντια στις τρομερές λυχνίες της δισχιλιετηρίδας.

Θα ‘ρθει ένας κόσμος χλόης αγόρι
και θα δουλεύουμε στη μοιρασιά των λουλουδιών.

Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021

Επέτειος εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

 

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

48  ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

48 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον ηρωικό αγώνα της νεολαίας, την εξέγερση του Πολυτεχνείου ενάντια στη χούντα, τον Νοέμβριο του 1973. Η εμβληματική εξέγερση του Πολυτεχνείου μένει στη μνήμη μας σαν την κορύφωση των αγώνων του λαού για να απαλλαχθεί από τη χούντα των συνταγματαρχών και τη δικτατορία της 21ης Απριλίου.

Το  μήνυμά του, πάντα επίκαιρο, βρίσκει τη συνέχειά του και στους αγώνες του σήμερα. Στους αγώνες των εκπαιδευτικών που, «απροστάτευτοι» σε σχολεία όπου δεν λαμβάνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο διασφάλισης της υγείας, παλεύουν μαζί με τους μαθητές τους να κρατήσουν ζωντανή τη μάθηση, τη γνώση. Στους αγώνες τους για την αποτροπή των κυβερνητικών πολιτικών ξεθεμελιώματος της δημόσιας εκπαίδευσης μέσω των νόμων της «αξιολόγησης», των νόμων της κατηγοριοποίησης και της εξαφάνισης κάθε έννοιας δημοκρατίας στον χώρο των σχολείων. Στους αγώνες του κόσμου της εργασίας συνολικά, ενάντια στην εφαρμογή των αντεργατικών – αντισυνδικαλιστικών διατάξεων του νόμου Χατζηδάκη.

Η επίθεση της κυβέρνησης ενάντια σε κάθε μορφωτικό-εργασιακό  δικαίωμα που έχει μείνει όρθιο, ενάντια στις συνδικαλιστικές ελευθερίες και ιστορικές κατακτήσεις όπως η 8ωρη εργασία, ενάντια στο δικαίωμα για αξιοπρεπή διαβίωση μέσα από τους καθηλωμένους πάνω από 10 χρόνια, μισθούς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθιστούν χρέος μας προς τους αγωνιστές του Νοεμβρίου του 1973 τον δυναμικό και δίχως υποχώρηση αγώνα.

Τιμάμε το Πολυτεχνείο  και συνεχίζουμε, με εφόδιο το μήνυμά του, για να γίνει ο αγώνας που δίνουμε σήμερα πιο αποτελεσματικός.

Ο αγώνας για εργασία, για ποιοτική, δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μας, για δημόσια δωρεάν υγεία, για την προάσπιση και διεύρυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών, για κατάργηση των μνημονιακών πολιτικών που επέφεραν δεινά στη χώρα μας παραμένει αταλάντευτος.

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου μας διδάσκει πως όποια και αν είναι η βούληση των κυβερνήσεων, η δύναμη του λαού μπορεί να την ανατρέψει. Με πίστη, ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους εργαζόμενους για να αντιπαλέψουμε ουσιαστικά τις αντιλαϊκές, αντιδημοκρατικές πολιτικές που καθημερινά αντιμετωπίζουμε.

Το σύνθημα του Πολυτεχνείου για «Ψωμί - Παιδεία – Ελευθερία» παραμένει ανεξίτηλο.

Οι εκπαιδευτικοί  μαζί με τους μαθητές, τους γονείς και όλους τους εργαζόμενους συναντιόμαστε στον δρόμο του αγώνα για  μόρφωση,  υγεία, ζωή και δουλειά που μας αξίζουν.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τιμά τον αγώνα του Νοέμβρη του 1973

Καταθέτουμε, ως ελάχιστο φόρο τιμής, στεφάνι  

την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου και ώρα 9.45 π.μ.

και καλούμε τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στα συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021

Εργαστήρι Τέχνης Χαλκίδας: 1821 αφιέρωμα.

 


Εργαστήρι Τέχνης Χαλκίδας : έκθεση κεραμικής.

 


Καταγγελία για απαράδεκτη οδηγία προς υπεύθυνους σχολείων.

Απαράδεκτη παιδαγωγικά και επικίνδυνη οδηγία προς τους Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/νες των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων των σχολικών μονάδων της Ηπείρου, προκειμένου να συνδεθούν διαδικτυακά σε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το ότι η πολιτική που ασκεί η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι απόλυτα επικίνδυνη για το Δημόσιο Σχολείο, αποτελεί γεγονός που το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει επανειλημμένα επισημάνει.

Αυτή τη φορά, όμως, ο Γενικός Γραμματέας ξεπερνά κάθε όριο και αδιαφορώντας για την ασφάλεια των μαθητών θέτει ως κυρίαρχο το να «επικοινωνήσει» στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Ήπειρο με τους Διευθυντές /ντριες και Προϊσταμένους/νες των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, προφανώς για να τους ωθήσει, ανάμεσα σε άλλα, να προβούν στην παράνομη ενέργεια αγνόησης των αποφάσεων των συλλόγων διδασκόντων, κάτι που, ο ίδιος παρανομώντας, πράττει τις τελευταίες ημέρες συστηματικά.

Καλεί, έτσι, τους συναδέλφους (μέσω του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης) προκειμένου να μην χάσουν τη συνάντηση μαζί του, σήμερα Παρασκευή 12/11 και ώρα 11 π.μ., να αναθέσουν στους μαθητές τους (όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται στην πρόσκληση) «κάποια εργασία» που θα επιλέξουν και να χρησιμοποιήσουν ακουστικά για την παρακολούθηση της τηλεδιάσκεψης.

Το γεγονός ότι, προσχηματικά, γίνεται επίκληση στο έγγραφο στην ασφάλεια των μαθητών και ότι αναφέρεται πως «Στην περίπτωση που κρίνετε ότι είναι δύσκολο το όλο εγχείρημα η σύνδεση για τα ολιγοθέσια δεν είναι υποχρεωτική» δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση το απαράδεκτο και επικίνδυνο της προτροπής.

Είναι φανερό ότι τόσο ο Γενικός Γραμματέας όσο και η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., συνολικά, κινούνται εκτός της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και αγνοούν επιδεικτικά τις μαθησιακές ανάγκες και την ασφάλεια των μαθητών. Ντροπή.

Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς από τη ΔΟΕ.

Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς για παράνομες ενέργειες στο πλαίσιο της εφαρμογής της διαδικασίας της αξιολόγησης.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε συνέχεια της αποστολής, στις 4 Νοεμβρίου, εξώδικης διαμαρτυρίας – καταγγελίας κατά της Υπουργού Παιδείας και του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ., με σημερινή απόφασή του προχωρά στην υποβολή μηνυτήριας αναφοράς, κατά παντός υπευθύνου, για όλες τις παράνομες ενέργειες στις οποίες έχει καταφύγει η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., συμπαρασύροντας και στελέχη της εκπαίδευσης, προκειμένου να εφαρμόσει με τον στρεβλό τρόπο που η ίδια αντιλαμβάνεται την αυτοαξιολόγηση - αξιολόγηση των σχολικών μονάδων.

Ενημέρωση για τις αναρτήσεις των εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης του σχ. έτους 2020-2021

        

                Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους διευθυντές/ντριες και προϊστάμενους/ες όλων των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων της χώρας, αμέσως μετά το κλείσιμο της σχετικής πλατφόρμας του Ι.Ε.Π., να καταθέσουν στους συλλόγους διδασκόντων, αντίγραφα (από την πλατφόρμα) των εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης που ανάρτησαν. Επειδή η διαφάνεια και η πλήρης ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, ειδικά για  θέματα που αφορούν τους συλλόγους διδασκόντων, είναι αυτονόητη υποχρέωση, καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων, σε περιπτώσεις άρνησης, να καταθέσουν έγγραφο αίτημα το οποίο θα πρωτοκολληθεί στο βιβλίο του πρωτοκόλλου του σχολείου, με το οποίο θα ζητούν να τους δοθούν τα παραπάνω αντίγραφα.

              Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τονίζει, για μια ακόμη φορά, ότι οι διευθυντές/ντριες και προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, καμία αρμοδιότητα δεν έχουν για τον έλεγχο του περιεχομένου των κειμένων που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. παρά μόνο υποχρεούνται να διασφαλίσουν ότι ανεβαίνουν τα κείμενα που αποφασίζουν οι Σύλλογοι Διδασκόντων, του οποίου αποτελούν αναπόσπαστα μέλη, κι εκεί εξαντλείται η αποκλειστική τους αρμοδιότητα.

 

Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021

Πιέσεις για Αξιολόγηση.

 ΔΟΕ: Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. εξαντλεί την «εφευρετικότητά» της σε παράνομες εντολές προς τα στελέχη εκπαίδευσης. Τους γυρίζουμε, ενωμένοι, την πλάτη. Δεν διχαζόμαστε. Είμαστε όλοι μαζί στον κοινό αγώνα για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου.

  

Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι η, πανικόβλητη, πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. αδυνατώντας να αντιμετωπίσει την αποφασιστική, μαζική και συλλογική στάση των εκπαιδευτικών, μέσα από τις αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων σε σχέση με τον Απολογισμό του σχ. έτους 2020-21 και τον Προγραμματισμό του 2021-22, εξαντλεί την «εφευρετικότητά» του σε παράνομες προφορικές «εντολές» προς τα στελέχη εκπαίδευσης να αγνοήσουν τις παραπάνω αποφάσεις και να λειτουργήσουν ως τυφλά εκτελεστικά όργανά της.

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, o, αναρμόδιος επί του θέματος, Γ.Γ. ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. απέστειλε και πάλι στα σχολεία (χθες, 10/11/2021) το ήδη γνωστό από της 26/10/2021 έγγραφο με θέμα: «Οδηγίες για την αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικής Μονάδας». Πρόκειται για την ίδια ανεπιτυχή και εξωθεσμική προσπάθεια εκφοβισμού και εκβιασμών. Κανένας εκπαιδευτικός, κανένας σύλλογος διδασκόντων δεν τρομάζει από τις κούφιες και παράνομες απειλές του Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. Οι σύλλογοι διδασκόντων δεν αποσύρουν τα ενιαία κείμενα που είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. τα οποία δεν μπορούν, από αναρμόδιους, να χαρακτηρίζονται, αυθαίρετα, ως «μη γενόμενα». Δεν προχωρούν σε καμία αλλαγή. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενωτικά και αποφασιστικά συσπειρωμένοι γύρω από την ομοσπονδία τους θα απαντήσουν και πάλι στις απειλές του με συγκροτημένη στάση.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους διευθυντές/ντριες και προϊσταμένους/ες των σχολικών μονάδων με παρρησία, αίσθημα ευθύνης, συναδελφικότητα και αξιοπρέπεια να αρνηθούν να εκτελέσουν και τις παράνομες προφορικές «εντολές» που από χθες δέχονται συντονισμένα από κάποιους, πλήρως αναρμόδιους (με βάση το νομοθετικό πλαίσιο αυτοαξιολόγησης-αξιολόγησης) Διευθυντές Εκπαίδευσης καθ’ υπόδειξη του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. Εντολές που φτάνουν και στο σημείο να ζητούν, ως μορφή εκφοβισμού, να καταγραφούν στα πρακτικά του συλλόγου διδασκόντων, αντί ποσοτικά, ονομαστικά οι ψήφοι των συναδέλφων, κάτι που δεν προβλέπεται από καμία διάταξη της σχετικής νομοθεσίας και φυσικά καλούμε τους συναδέλφους να αρνούνται να υπογράψουν τέτοια πρακτικά και να καταγγέλλουν τα περιστατικά στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών της περιοχής τους.

Η καλλιέργεια εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. της παραπλανητικής αντίληψης ότι τα ενιαία κείμενα, αποτέλεσμα της συντεταγμένης στάσης των εκπαιδευτικών, είναι παράνομα και ότι όσοι τα αναρτήσουν στις πλατφόρμες του Ι.Ε.Π. θα είναι υπόλογοι και θα τιμωρηθούν, είναι καθαρή τρομοκρατία και χρησιμοποιείται με τον γκαιμπελίστικο τρόπο που χρησιμοποιείται γιατί δεν έχει καμία νομική βάση.

Οι φαιδρές γενικόλογες αναφορές σε παρανομία είναι ανάξιες λόγου. Γι' αυτό και το Υ.ΠΑΙ.Θ. με εκβιασμούς και πιέσεις προσπαθεί να χρησιμοποιήσει με άθλιο τρόπο τους διευθυντές/ντριες και προϊσταμένους/ες των σχολικών μονάδων «στήνοντάς» τους απέναντι στους συναδέλφους τους. Τους χρησιμοποιεί ως αναλώσιμους ωθώντας τους στη διάπραξη του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος, αφού αρνούνται να υλοποιήσουν τις, καθόλα νόμιμες, αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων (άρθρο 37 του ΦΕΚ 1340/2002 «15. Οι αποφάσεις του Συλλόγου των διδασκόντων λαμβάνονται πάντοτε, μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς του, είναι δεσμευτικές για όλους, σύμφωνα ,με τις κείμενες διατάξεις, και υλοποιούνται ,με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου.»). Δυστυχώς, κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται την παγίδα που στήνει το Υ.ΠΑΙ.Θ. με αποτέλεσμα να βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με εξώδικα συλλόγων εκπαιδευτικών και καταγγελίες.

Είναι, δε, αίολο και νομικά αστήρικτο να επικαλούνται, στην απέλπιδα προσπάθειά τους να παρεμποδίσουν τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων, την αναφορά του Π.Δ. 79/2017 ότι «θέματα που ρυθμίζονται από την υφιστάμενη εκπαιδευτική νομοθεσία ή είναι αντίθετα από τους νόμους και τις κείμενες διατάξεις δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα συζήτησης κατά τις συνεδριάσεις», αφού ακόμα και οι Ν.4692/2020 και 4823/2021, η Υ.Α. 108906/10-09-2021 αλλά και οι οδηγίες του Ι.Ε.Π. ρητά αναφέρουν ότι η γενική εκτίμηση του έργου και των λειτουργιών της σχολικής μονάδας του προηγούμενου έτους 2020-2021 που αποτελεί τη βάση της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης και ο συλλογικός προγραμματισμός είναι έργο του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας. Επομένως οι διευθυντές καμία αρμοδιότητα δεν έχουν για τον έλεγχο του περιεχομένου των κειμένων που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα του ΙΕΠ παρά μόνο ότι υποχρεούνται να διασφαλίσουν ότι ανεβαίνουν τα κείμενα που αποφασίζουν οι Σύλλογοι Διδασκόντων, του οποίου αποτελούν αναπόσπαστα μέλη, κι εκεί εξαντλείται η αποκλειστική τους αρμοδιότητα.


Αποστομωτική, επίσης, απάντηση στην άθλια τακτική της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. αποτελούν οι ίδιες οι διατάξεις του νόμου 4692/2020 του οποίου η Δ.Ο.Ε. έχει ζητήσει και επιδιώκει την κατάργηση αλλά η ίδια η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. παριστάνει ότι δεν γνωρίζει...

Συγκεκριμένα στο άρθρο 35 προβλέπεται ότι «Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου της έκθεσης του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου και του σχεδιασμού δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς και της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης του έργου των σχολικών μονάδων των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη, αμέσως με την ανάρτησή τους στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 47. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες υποδομές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε σχολικής μονάδας, διατυπώνουν παρατηρήσεις επί των εκθέσεων αυτών, καθώς και προτάσεις υποστήριξης και βελτίωσης, οι οποίες όσον αφορά στις εκθέσεις προγραμματισμού, λαμβάνονται υπόψη κατά το τρέχον σχολικό έτος, ενώ, όσον αφορά στις απολογιστικές εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης, λαμβάνονται υπόψη κατά τον προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους, από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες. Οι παρατηρήσεις και προτάσεις αυτές για κάθε σχολική μονάδα γνωστοποιούνται αμελλητί στον σύλλογο διδασκόντων της οικείας σχολικής μονάδας και στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 47 ή άλλο πρόσφορο μέσο. Ακολούθως, σύνοψη των εν λόγω παρατηρήσεων και προτάσεων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου αναρτώνται αμελλητί στην ιστοσελίδα του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., χωρίς αναφορές σε συγκεκριμένα σχολεία, καθώς και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 47».

Από τα παραπάνω, είναι σαφές ότι ακόμα και ο καθ’ ύλην αρμόδιος (Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου) δεν μπορεί να απαιτήσει συνολική απόσυρση του Απολογισμού (αυτό που απαιτεί το Υ.ΠΑΙ.Θ. από τους διευθυντές) αλλά μόνο παρατηρήσεις, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τον σύλλογο διδασκόντων, μπορεί να κάνει.

Ας τελειώνουμε, επιτέλους, με τις απαράδεκτες πρακτικές της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. που σε ελεύθερη μετάφραση των πρακτικών του Νέρωνα παρακολουθεί τα εργαστήρια δεξιοτήτων διάσωσης εγκλωβισμένων μαθητών στα πλημμυρισμένα προαύλια σχολείων, τις ηρωικές ενέργειες εκπαιδευτικών να σώζουν τις ζωές μαθητών σε σχολικά κτήρια που καταρρέουν και τα πειράματα με τις ζωές συνωστισμένων μαθητών κι εκπαιδευτικών σε σχολεία με χιλιάδες κρούσματα covid-19 κοροϊδεύοντας, για άλλη μια φορά, ολόκληρη την κοινωνία ισχυριζόμενη ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στα σχολεία αφού «μόνο 6 τμήματα είναι κλειστά πανελλαδικά, λόγω covid-19», τη στιγμή που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εφαρμόζει, πέρα από κάθε λογική, υγειονομικά πρωτόκολλα όπου για να κλείσει τμήμα πρέπει να νοσεί το 50 + 1 των μαθητών του τμήματος, δηλαδή στους 25 μαθητές οι 13. Της πολιτικής ηγεσίας που βιάζεται να ξεμπερδεύει με την κατάταξη των δημόσιων σχολείων. Της πολιτικής ηγεσίας που σπέρνει τον διχασμό μέσα στους συλλόγους διδασκόντων με τις επικίνδυνες πρακτικές του και τις διατάξεις του ν.4823/21.

Τους γυρίζουμε ενωμένοι την πλάτη. Οι διευθυντές/ντριες και προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων αποτελούν αναπόσπαστα μέλη των συλλόγων διδασκόντων. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας στηρίζει και καλύπτει με υπευθυνότητα τα μέλη της, όπως πάντα πράττει, απέναντι στην αυθαιρεσία και την παρανομία της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και όσους την ακολουθούν.

Δεν διχαζόμαστε. Είμαστε όλοι μαζί στον κοινό αγώνα για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου.

Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021

«Εκπαιδευτικό έργο και επιχειρούμενη αξιολόγηση. Επιστημονικές προσεγγίσεις»

         Πραγματοποίηση διαδικτυακής-επιστημονικής εκδήλωσης της Δ.Ο.Ε.

               « Εκπαιδευτικό έργο και επιχειρούμενη αξιολόγηση. 

                              Επιστημονικές     προσεγγίσεις»

Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18:30

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στο πλαίσιο του αγώνα ενάντια στην αυταρχική και αντιδημοκρατική επιχείρηση επιβολής από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. της αντιεκπαιδευτικής αξιολόγησης των νόμων 4692/20, 4823/21 και της Υ.Α.108906/ΓΔ4/10-9-2021, διοργανώνει τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18:30, διαδικτυακή – επιστημονική εκδήλωση με τίτλο « Εκπαιδευτικό έργο και επιχειρούμενη αξιολόγηση. Επιστημονικές προσεγγίσεις».

Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι οι:

Γεώργιος Μπαγάκης, ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τίτλο εισήγησης «Είναι δυνατό να υπάρξει συναινετική, συμμετοχική και βιώσιμη αξιολόγηση στη σχολική εκπαίδευση;»

Άννα Τραϊανού, καθηγήτρια του Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών του Goldsmiths University of London, με τίτλο εισήγησης «Κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών για ένα δημοκρατικό σχολείο»

Περικλής Παυλίδης, αναπληρωτής καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., με τίτλο εισήγησης «Η ιδιομορφία του εκπαιδευτικού έργου και η πρόκληση της αξιολόγησης»

Σοφία Αυγητίδου, καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ., με τίτλο εισήγησης «Αξιολόγηση και βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου: μια αυτονόητη σχέση;»

Χρήστος Τουρτούρας, αναπληρωτής καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., με τίτλο εισήγησης «Εκπαιδευτική αξιολόγηση και νεοφιλελεύθερη προοπτική του σχολείου της αγοράς»

                Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας στο YouTube. Για την είσοδό σας θα χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/channel/UC51rRXio2DM7jepbm_s0XUQ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

 


ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

 


Ο Σύλλογος Δασκάλων - Νηπιαγωγών Χαλκίδας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, πραγματοποιεί εθελοντική αιμοδοσία προκειμένου να ενισχυθεί η τράπεζα αίματος του Συλλόγου.

Λόγω της επιδημίας COVID-19 έχουν ελαττωθεί σημαντικά τα αποθέματα αίματος της χώρας μας. Λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για πραγματοποίηση αιμοδοσιών εκτός του χώρου των σχολείων, 

η Εθελοντική Αιμοδοσία του Συλλόγου μας θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 από 8.30π.μ. - 13.30μ.μ.

Οι ανάγκες σε αίμα είναι πάντοτε μεγάλες. Η συμμετοχή όλων μας είναι λοιπόν πολύ σημαντική. Η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης και απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας. Τα αποτελέσματά της σώζουν ζωές, διότι το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται. Μόνο χαρίζεται. Η συνεισφορά των εθελοντών αιμοδοτών είναι πάνω απ’ όλα ενέργεια ζωής για τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας. Παρακαλούνται τα μέλη μας που θα προσέλθουν, να τηρούν τα μέτρα προστασίας.

«Αιμοδοσία, μια προσφορά στο συνάνθρωπο που δεν σου κοστίζει τίποτα αλλά η αξία της είναι ανεκτίμητη!»

Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί και δικαίωμα μετάθεσης.

 «Υπηρέτηση της οργανικής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για δύο έτη και θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης»

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. (με βάση αιτήματα Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. καθώς και την επιστολή 1712 νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εστάλη στην Ομοσπονδία μας, στην πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. και στους βουλευτές όλων των κομμάτων), στηρίζει το αίτημα για τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου υποχρεωτικής παραμονής στη θέση τοποθέτησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, από δύο (2) σχολικά έτη σε ένα (1), όπως ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια με παράλληλη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.

Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 62 του ν.4589/19 και την Υ.Α. 93395/Ε1/28-7-2021 «Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και υποχρεούνται να παραμείνουν στη θέση τοποθέτησής τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177)».

Οι συνάδελφοί μας που διορίστηκαν  (εργαζόμενοι για πολλά χρόνια ως αναπληρωτές ανά την Ελλάδα) αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους και τις οικογένειές τους, κάτι το οποίο δημιουργεί και μεγάλα οικονομικά προβλήματα αφού είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανταποκριθεί μια οικογένεια στις απαιτήσεις που συνεπάγονται τα διπλά ενοίκια, οι μετακινήσεις και όλα τα επιβεβλημένα έξοδα, ενώ δεν πρέπει να αγνοούμε και την ψυχολογική επιβάρυνση σε παιδιά και γονείς.

      Είναι, δε, αξιοσημείωτο ότι όλη αυτή η ταλαιπωρία δεν προσφέρει τίποτα απολύτως στη δημόσια εκπαίδευση.

      Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα σε μείωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρέτησης της οργανικής θέσης στο ένα έτος, δίνοντας στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, από την τρέχουσα σχολική χρονιά, το δικαίωμα να αιτηθούν μετάθεση.

Ελπίζουμε ότι στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε θα πρυτανεύσει η λογική, αλλά και η ευαισθησία και θα εισακουστεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας το δίκαιο αίτημά των συναδέλφων μας. 

Ομάδα Παραδοσιακών Χορών

 


Σας ενημερώνουμε πως ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας ξεκινά και πάλι τη λειτουργία της ομάδας παραδοσιακών χορών με τον χοροδιδάσκαλο Ελευθερίου Δημήτρη. Τα μαθήματα θα γίνονται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 1ου Γυμνασίου Χαλκίδας (είσοδος Γκορτζή). Οι χορευτές θα προσέρχονται τηρώντας απαρέγκλιτα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας για τον covid-19, δηλαδή :

1. Χρήση μάσκας

2. Ατομικό μαντήλι για τις αποστάσεις

3. Πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή πιστοποιητικό νόσησης, ή Rapid test 48 ωρών

Έναρξη μαθημάτων Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τετάρτη και τις ώρες :

7:30 - 8:15 αρχάριοι

8:15 - 9:15 προχωρημένοι

Ας ξανά…αρχίσουν οι χοροί!!!

Εξώδικη διαμαρτυρία - καταγγελία του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. προς την Υπουργό Παιδείας και τον Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

               Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στο πλαίσιο του αγώνα ενάντια στην αυταρχική και αντιδημοκρατική επιχείρηση επιβολής από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. της αντιεκπαιδευτικής αξιολόγησης των νόμων 4692/20, 4823/21 και της Υ.Α.108906/ΓΔ4/10-9-2021 καθώς και στην κατεύθυνση υπεράσπισης του Δημόσιου Σχολείου και των λειτουργών του, εκπαιδευτικών, απέστειλε σήμερα 4 Νοεμβρίου 2021 εξώδικη διαμαρτυρία - καταγγελία προς την Υπουργό Παιδείας και τον Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. την οποία και σας κοινοποιούμε.


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΧΛΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 Της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία "Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.)" η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος 15Α, όπως νόμιμα εκπροσωπείται 

ΚΑΤΑ

          1) της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρίας Νίκης Κεραμέως, κατοίκου εκ της ιδιότητας της στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 37

          2) του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κύριου Αλέξανδρου Κόπτση, ο οποίος εδρεύει ως εκ της ιδιότητας του, στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 37

 *******

          Ι. Όπως καλώς γνωρίζετε, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος συνιστά δευτεροβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση, η οποία εκπροσωπεί το σύνολο των εκπαιδευτικών, που στελεχώνουν τις δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. Με την ιδιότητα αυτή, αποτελεί υποχρέωσή μας η προάσπιση των εργασιακών συμφερόντων των εκπαιδευτικών και την ίδια στιγμή η διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου στα Δημόσια Σχολεία έργου καθώς, ως παιδαγωγοί, αντιλαμβανόμαστε τη σημασία, που έχει η Παιδεία για την διαμόρφωση υγιώς σκεπτόμενων και ελεύθερων ανθρώπων. Ως εκπαιδευτικοί πιστεύουμε βαθύτατα στην ελευθερία έκφρασης και στον δημοκρατικό διάλογο, που στηρίζεται στον σεβασμό της γνώμης και της άποψης κάθε εμπλεκόμενου, στοιχεία τα οποία δυστυχώς δεν συναντήσαμε μέχρι σήμερα, στις όποιες επαφές μας μαζί σας, ιδιαίτερα δε στο ζήτημα της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Αντιθέτως, το Υπουργείο, το οποίο εσείς εκπροσωπείτε υπήρξε απαξιωτικό απέναντι στα αιτήματα και τις θέσεις μας και απέναντι στην ομοσπονδία και τον κλάδο.

           ΙΙ. Μετά δε την έκδοση της απόφασης του Εφετείου Αθηνών αναφορικά με την νομιμότητα της απεργίας αποχής, που προκήρυξε η Δ.Ο.Ε., σπεύσατε να οχυρωθείτε πίσω από αυτήν, φτάνοντας στο σημείο να επικαλεστείτε ότι η Δ.Ο.Ε. δεν συμμορφώθηκε προς το περιεχόμενό της, κατηγορώντας μας ότι συνεχίζουμε μία απεργία η οποία είχε κριθεί παράνομη.

          Αυτό, που θα περιμέναμε να γνωρίζετε, λόγω της ιδιότητας σας ως νομικός, είναι ότι για τη διακοπή της απεργίας δεν απαιτούνται πανηγυρικές δηλώσεις αλλά αρκεί το γεγονός, ότι η οργάνωση, που την προκήρυξε δεν εμμένει στη συνέχισή της. Ομοίως, αυτό που θα περιμέναμε να ξέρετε, είναι ότι απόφαση του Εφετείου αφορά μόνο την συγκεκριμένη απεργία και δεν αποτελεί τροχοπέδη σε οποιαδήποτε πράξη, στάση ή συμπεριφορά επιλέξει η οργάνωση και τα μέλη της να τηρήσει απέναντι στις πολιτικές του Υπουργείου σας. Εν ολίγοις, κυρία Υπουργέ, το Εφετείο δεν έκρινε ότι η αξιολόγηση την οποία προωθείτε με τόσο πάθος, είναι νόμιμη και χρήσιμη για τη σχολική κοινότητα, όπως αβάσιμα επικαλείται ο Γ.Γ. κύριος Κόπτσης και τα φίλα προσκείμενα σε εσάς ηλεκτρονικά και έντυπα Μ.Μ.Ε. Αντιθέτως, έκρινε ότι η απεργία έπρεπε να έχει προκηρυχθεί από τη Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης και απέρριψε το αίτημά σας να κηρυχθεί η απεργία μας καταχρηστική.

          Και αφού επιχειρήσατε με γενικές και αόριστες αναφορές να συνδέστε το κείμενο θέσεων, που απέστειλε η Δ.Ο.Ε. στα μέλη της προς αξιοποίηση, με την, κηρυχθείσα ως παράνομη, απεργία, κατασυκοφαντώντας την ομοσπονδία και τους εκπαιδευτικούς, που μαζικά συμμετείχαν σε αυτήν, συνεχίζετε στον ολισθηρό κατήφορο που έχετε επιλέξει,  απειλώντας τους συναδέλφους μας, προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να επιβάλετε την θέση σας, λησμονώντας, ότι όλοι μας έχουμε το αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα να διαμορφώνουμε την άποψή μας ελεύθερα και εξίσου ελεύθερα να την εκφράζουμε εντός των ορίων του νόμου.

          Θα περιμέναμε, ομοίως, να γνωρίζετε, ότι κανείς δεν είναι υπεράνω των νόμων, που με τόση ασάφεια επικαλείστε στον δημόσιο λόγο σας. Προσφάτως δε, λάβαμε γνώση του περιεχομένου εγγράφων, που απέστειλε σε Συλλόγους Διδασκόντων ο Γενικός Γραμματέας κύριος Κόπτσης, με θέμα «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικής Μονάδας». Στα εν λόγω έγγραφα, γίνεται λόγος περί ανάρτησης στην πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. προδιατυπωμένου κειμένου και εκφέρεται κρίση περί του εάν η ανάρτηση αυτή, «πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, που θέτει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο εν συνόλω». Κατέληγε δε στο συμπέρασμα, ότι «δεν είναι σύννομη και τελικώς θεωρείται μη γενόμενη».

          Κατ’ αρχήν, εντυπωσιάζει τουλάχιστον το γεγονός, ότι ο κύριος Κόπτσης, όπως και σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου, επικαλείται «παράβαση του κανονιστικού πλαισίου εν συνόλω», χωρίς καμία συγκεκριμένη αναφορά των διατάξεων, που, κατά την άποψή του, παραβιάζονται. Περαιτέρω, θα περίμενε κανείς, ότι ο κύριος Κόπτσης θα είχε πρωτίστως ελέγξει τα όρια της αρμοδιότητάς του, πριν προχωρήσει στην αποστολή εγγράφων, που συνιστούν στην ουσία τους πράξη λογοκρισίας. Γιατί καλώς γνωρίζετε κύριε Γενικέ Γραμματέα, ότι αρμοδιότητα ελέγχου του περιεχομένου των πρακτικών των Συλλόγων Διδασκόντων δεν σας απονέμεται ούτε από τις οργανικές διατάξεις του Υπουργείου ούτε από τις διατάξεις των άρθρων 33 επ. του ν. 4692/2020. Κατά τούτο δε, έχετε παραβεί το καθήκον σας, όπως περιγράφεται από τον νόμο και τούτο πέρα από αντιδημοκρατικό είναι και ποινικά κολάσιμο.

          Και επειδή, δυστυχώς κανένα μέτρο, δεν διαθέτετε πλέον στον δημόσιο  λόγο σας, σε βίντεο, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο καταγράφεται η δημόσια τοποθέτησή σας, σε συνάντηση με στελέχη εκπαίδευσης στις 1-11-2021, στην οποία εμμένετε στη στρεβλή άποψη, ότι το Εφετείο έκρινε τη νομιμότητα της αξιολόγησης, κατηγορείτε την Δ.Ο.Ε. ότι, δήθεν, παρανόμως ενεργεί και, τέλος, επιχειρείτε να παρουσιάσετε για μία ακόμα φορά την αποστολή του κειμένου θέσεων και τη χρήση αυτού από τους Συλλόγους Διδασκόντων, ως ενέργεια αντιδημοκρατική και παράνομη, με ευθείες αναφορές στην τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Παραθέτουμε το σχετικό χωρίο της τοποθέτησης σας, που ευτυχώς για εμάς σπεύσατε να αναρτήσετε στο διαδίκτυο: «Όταν βγάζεις ένα νόμο, κάποιοι προσφεύγουν στα δικαστήρια ή σε μεθόδους, να μην τις χαρακτηρίσω, σε άλλες μεθόδους εν πάση περιπτώσει. Τα δικαστήρια βγαίνουν και σου λένε ναι, τα Εφετεία βγαίνουν και σου λένε ναι και εξακολουθείς να μην τηρείς το νόμο, κάποτε πρέπει να υπάρχει εφαρμογή των νόμων. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά που γαλουχήθηκα σε ένα ευνομούμενο κράτος που σέβεται τους νόμους και προσωπικά εγώ θέλω να τους σέβομαι και εκτιμώ και τους σέβομαι μέχρι ένα βαθμό, δεν μπορώ να φανταστώ ότι έρχομαι σε αντίθεση με το νόμο και θέλω να υπερισχύσει αυτό το πράγμα και να μην το ακούσω και να μπω μπροστά. Όχι. Εάν δεν τηρήσω το νόμο πρέπει να έχω κάποιες συνέπειες. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Κυκλοφόρησε λοιπόν τώρα τελευταία ένα φασόν κείμενο. Θεωρώ και αυτή μια μορφή πολέμου στα χαρακώματα που σαν ενέργεια, όταν είσαι εκπαιδευτικός, δεν θέλω να κρίνω αυτό το πράγμα, θα πω μόνο αυτό, που γαλουχείς μια γενιά  και στην ουσία χειραγωγείς εκπαιδευτικούς, αυτό σημαίνει ότι δεν θέλεις ελεύθερους ανθρώπους κατ’ επέκταση. Έτσι το κρίνω εγώ. Δικαίωμά μου. Το αφήνω αυτό εδώ. Το λέω εν πλήρη γνώση και φυσικά το λέω και δημόσια. Πέρα από αυτό όμως είμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα που κάποιοι βγάλανε το φασόν αυτό. Το προτυπωμένο κείμενο. Εκεί λοιπόν έρχεται το Υπουργείο Παιδείας και λέει αυτό δεν είναι σύννομο παρακαλώ. Μέχρι τις 12 του μηνός μπείτε στην πλατφόρμα και βάλτε το κείμενο το οποίο πρέπει να είναι εξατομικευμένο για τη σχολική σας μονάδα όπως προβλέπει η νομοθεσία. Εάν κάποιοι αποφασίσουν να κάνουν κάτι άλλο, κατ’ αρχήν δεν είναι θέμα συζήτησης. Δεν μπορεί να τεθεί θέμα. Είναι υπόλογος ο Διευθυντής, άσχετα εάν εμείς δεν το ψάχνουμε τόσο πολύ, εάν καθίσει να συζητήσει ποιο κείμενο θα βάλουμε. Όταν η νομοθεσία λέει θα βάλεις αυτό, οι σύλλογοι διδασκόντων συνέρχονται με μια θεματολογία, το ξέρετε, που δεν αντίκειται στη νομοθεσία. Όταν έρχομαι να συζητήσω ένα θέμα που η νομοθεσία το προβλέπει ήδη, δεν έχω δικαίωμα να το συζητήσω. Και μόνο η συζήτηση ποιο θα ανεβάσω, είναι λανθασμένη και πρέπει να είναι υπόλογος ο διευθυντής σχολείου. Αλλά και αυτό να γίνει ακόμη, έχουμε προβλέψει στη νομοθεσία που λέει ότι στην περίπτωση αυτή ο Διευθυντής αναρτά την δική του έκθεση αξιολόγησης, προγραμματισμό κλπ στην πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. και σε δεύτερη φάση μετά κάνει το πρακτικό, όπου καταγράφει ποιος συμμετέχει και ποιος δεν συμμετέχει. Δηλαδή θέλω να πω ότι είστε υποχρεωμένοι ανεξάρτητα από την απόφαση Συλλόγου, μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ δεν θέλω να ακούσω ένα νόμο, δικαίωμά μου, δεν ξέρω τι θέλει να πει, που δεν είναι νόμιμο και δεν συμμετέχω και φεύγω». Εκεί λοιπόν πρέπει να έρθει ένα υπεύθυνο κράτος και να πάρει μια στάση. Εμείς αυτό που ζητάμε, το νόμιμο από εσάς, ότι πρέπει να κάνετε ένα πρακτικό και να γράψετε ποιοι και πόσοι. Αυτοί συμμετείχαν, αυτοί δεν συμμετείχαν, αυτοί αρνούνται. Θα στείλετε το πρακτικό αυτό στη Διεύθυνση  και η Διεύθυνση θα το στείλει σε εμάς. Εκεί θα δούμε τα μέτρα, γιατί στο νόμο προβλέπεται ότι είναι πειθαρχικό αδίκημα το να μη συμμετέχεις, ή να εμποδίζεις τη διαδικασία αξιολόγησης».

 ΙΙΙ. Αυτά είπατε στους συναδέλφους και αυτά σπεύσατε να δώσετε στη δημοσιότητα, συκοφαντώντας την ομοσπονδία και εκτοξεύοντας «κούφιες» απειλές στους Συλλόγους Διδασκόντων. Εκ του ρόλου μας, ωστόσο, ως συνδικαλιστική οργάνωση σε μία κοινωνία, που παλεύουμε  να παραμείνει δημοκρατική είμαστε υποχρεωμένοι να σας επισημάνουμε, ότι

(α) κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν μπορεί να διωχθεί για την επιστημονική ή ουσιαστική άποψη, που εκφράζει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του

(β) Οποιαδήποτε παρέμβαση στην άποψη που διατυπώνει ένα συλλογικό όργανο, χωρίς να προβλέπεται δυνατότητα ιεραρχικού ελέγχου εκ του νόμου απαγορεύεται και συνιστά λογοκρισία

(γ)  ουδεμία αρμοδιότητα ελέγχου του περιεχομένου των πρακτικών των Συλλόγων Διδασκόντων στα πλαίσια της αξιολόγησης δεν σας αναγνωρίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 33 επ. του ν. 4692/2020

(δ) ο τρόπος, με τον οποίο διαμορφώνεται η άποψη του Συλλόγου Διδασκόντων, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και τα στοιχεία που επιλέγει να λάβει υπόψη του διαμορφώνοντας το πρακτικό του, δεν αποτελεί στοιχείο το οποίο μπορεί να ελεγχθεί από το Υπουργείο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

Επειδή η Δ.Ο.Ε., παρά τα όσα μας καταλογίζετε, είναι και παραμένει προσηλωμένη στη νομιμότητα αλλά και στη δημοκρατία, σας καλούμε να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία αφενός παραβιάζει τον νόμο και αφετέρου επιχειρεί να εκφοβίσει τα μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων κατά τη διαμόρφωση και έκφραση της άποψής τους. Σε αντίθετη περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας, ζητώντας μεταξύ άλλων την ποινική δίωξη όσων, με πλήρη συνείδηση, στον βωμό πολιτικών σκοπιμοτήτων παραβιάζουν τον νόμο, κατασυκοφαντώντας τη Διδασκαλική Ομοσπονδία και τον κλάδο των Εκπαιδευτικών.

Επειδή τα ανωτέρω είναι νόμιμα, βάσιμα και αληθή.

Επειδή οφείλετε να απέχετε από κάθε ενέργεια, όπως ανωτέρω περιγράφεται.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

          ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ, καταγγέλλοντας την παράνομη συμπεριφορά σας.

          ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία αφενός παραβιάζει τον νόμο και αφετέρου επιχειρεί να εκφοβίσει τα μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων κατά τη διαμόρφωση και έκφραση της άποψής τους στο πλαίσιο της διαδικασίας των άρθρων 33 επ. ν. 4692/2020.

          ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να απέχετε από οποιαδήποτε προσβλητική εις βάρος της Δ.Ο.Ε. αναφορά, που θίγει το κύρος της οργάνωσης και συκοφαντεί αυτήν στα μέλη της αλλά και στην ελληνική κοινωνία.

          Σε αντίθετη περίπτωση, θα ασκήσουμε τα εκ του νόμου δικαιώματα ημών και των μελών μας, προβαίνοντας σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

          Αρμόδιος δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει, νομίμως, την παρούσα, προς ους αύτη απευθύνεται προς γνώση τους και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.

 Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2021

Βήματα αγώνα για την υπεράσπιση της Δημόσιας εκπαίδευσης, ενωτικά και αποφασιστικά.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΕ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Ο κλάδος μας δίνει, τον τελευταίο χρόνο, μια ιστορικών διαστάσεων μάχη για την υπεράσπιση της Δημόσιας εκπαίδευσης και του Δημόσιου Σχολείου, ενάντια στην κατηγοριοποίηση σχολείων/μαθητών/εκπαιδευτικών, όπως επιχειρείται από την αντιεκπαιδευτική πολιτική όπως υλοποιείται με τους νόμους4692/20 και 4823/21 για την αξιολόγηση. Απευθυνόμαστε με αγωνία και αίσθημα ευθύνης σε ολόκληρη την κοινωνία:

·         Θα υπάρχει δημόσιο σχολείο και δημόσια παιδεία ή οι κυβερνώντες θα αποποιηθούν της αποκλειστικής ευθύνης στήριξης του σχολείου και θα εμπορευματοποιηθούν τα πάντα;

·          Θα υπάρχει μόρφωση και γνώση ή τα πάντα θα μετατραπούν σε λειτουργικές δεξιότητες που θα αποτιμώνται με συνεχείς εξετάσεις; 

·         Θα υπάρχει δημόσια παιδεία για όλους/όλες ή η διαφοροποίηση θα πετάει «απ’ έξω» όσους δεν έχουν γεμάτο πορτοφόλι; 

·         Τα σχολεία θα λειτουργούν δημοκρατικά και ισότιμα ή θα βρίσκονται στην κυριαρχία ενός διευθυντή – manager αποκομμένου από τον σύλλογο διδασκόντων, ανταγωνιζόμενα και κατηγοριοποιημένα; 

·         Θα υπάρχει πλήρης κρατική χρηματοδότηση ή θα ψάχνουμε χορηγούς, δρόμο που ανοίγουν οι προβλέψεις άρθρων του Ν. 4823 ;

Στη μάχη που δίνουμε αντιμετωπίζουμε τη βία και τις απειλές, τον εκφοβισμό και την τρομοκρατία, την καθοδηγούμενη επίθεση από Μ.Μ.Ε., τις δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν «παράνομους» τους αγώνες μας. Παρ’ όλα αυτά μέχρι σήμερα ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ. Αυτό το έχουμε πετύχει με τη συλλογική ΕΝΙΑΙΑ και ΜΑΖΙΚΗ μας στάση. Το έχουμε πετύχει με την καθολική μας συμμετοχή στην απεργία αποχή που ανάγκασε το Υ.ΠΑΙ.Θ. να οδηγηθεί τρεις φορές στα δικαστήρια για να την ακυρώσει. Το έχουμε πετύχει με την καθολική μας συμμετοχή στην απεργία της 11ης του Οκτώβρη. Το έχουμε πετύχει με την αλληλεγγύη που καθημερινά προσλαμβάνουμε από τους εργαζόμενους, τους γονείς, τα διεθνή εκπαιδευτικά συνδικάτα.

Τώρα είναι η στιγμή να ξαναδείξουμε τη δύναμη και την αποφασιστικότητα του εκπαιδευτικού κινήματος. Να συσπειρωθούμε στον αγώνα για την ακύρωση της διάλυσης του Δημόσιου Σχολείου μέσω των νόμων της αξιολόγησης. Να αναδείξουμε το ενιαίο και μαζικό των αποφάσεών μας. Να υπερασπιστούμε την ύπαρξη των Συλλόγων και της Ομοσπονδίας.

Κάθε ημέρα που περνάει, μετά την παράταση που έδωσε το Υ.ΠΑΙ.Θ. στις σχολικές μονάδες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης και προγραμματισμού έως τις 12 Νοεμβρίου, είναι κρίσιμη.

Βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο παράκαμψης των Συλλόγων Διδασκόντων, με στόχο να γίνουν αναθέσεις (βάσει του άρθρου 10 του ν. 4823) ομάδων και σχεδίων δράσης, και να υλοποιηθούν τα αντιεκπαιδευτικά σχέδια του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κάνουμε ξεκάθαρο ότι:

α) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι σύλλογοι διδασκόντων είναι αυτοί που αποφασίζουν, αποτελώντας το βασικό όργανο διοίκησης των σχολικών μονάδων. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να παρακάμψει τη συνεδρίαση τους. Από τη στιγμή που ο σύλλογος διδασκόντων  συνεδριάσει και αποφασίσει δεν νομιμοποιείται ΚΑΝΕΝΑΣ να προβεί σε αναθέσεις. Η παράταση των διαδικασιών ως τις 12 Νοεμβρίου, αποτελεί διάστημα όπου μπορούν και είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν οι  συνεδριάσεις.

Στις συνεδριάσεις καταθέτουμε τα ενιαία κείμενα που έχει στείλει η Δ.Ο.Ε., τόσο για την Αποτίμηση, όσο και για τον Προγραμματισμό, χωρίς τροποποιήσεις ή διαφοροποιήσεις. Αυτό, όχι γιατί οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία δεν είναι ικανοί να σκεφτούν, αλλά ως μέτρο αντίστασης στην επιδίωξη του Υ.ΠΑΙ.Θ. να αναγκάσει τους συλλόγους διδασκόντων να «παγιδευτούν» στις φόρμες που απαιτεί να συμπληρωθούν με τις αντιδημοκρατικές πιέσεις που ασκεί. Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να αποφασίσουν να υιοθετήσουν τα κείμενα αυτά και να τα καταχωρήσουν στο βιβλίο Πρακτικών του συλλόγου διδασκόντων. (Δείτε αναλυτικά το συνοδευτικό κείμενο που απέστειλε η Δ.Ο.Ε., καθώς και τα κείμενα σε ηλεκτρονική μορφή).

Στην περίπτωση που η Διεύθυνση της σχολικής μονάδας  δε συγκαλεί τον σύλλογο διδασκόντων, με στόχο να προχωρήσει, παράνομα, σε αναθέσεις, τότε κάνουμε χρήση του δικαιώματος, βάσει του οποίου το 1/3 των εκπαιδευτικών ζητά τη σύγκληση του συλλόγου διδασκόντων με συγκεκριμένο θέμα και με  ημερομηνία πριν τις 12 Νοεμβρίου. Η Διεύθυνση, τότε, υποχρεούται να συγκαλέσει τον σύλλογο διδασκόντων σε ειδική συνεδρίαση.

β) Έχουμε ήδη επισημάνει ότι οι ανυπόγραφες και ενυπόγραφες «συστάσεις» του Υ.ΠΑΙ.Θ. περί «παρανομίας και παραβίασης του κανονιστικού πλαισίου», δεν έχουν καμία νομική ή διοικητική υπόσταση, βρίσκονται έξω από το κανονιστικό πλαίσιο των θεσμικών λειτουργιών ενός συλλογικού οργάνου, παραβιάζουν κάθε αρχή ελευθερίας της σκέψης και του λόγου, αντιβαίνουν την ίδια τη δημοκρατία. Αποτελούν, τελικά, φτηνή απειλή και άθλια απόπειρα εκφοβισμού.

Η απόφαση των συλλόγων διδασκόντων για χρήση των ενιαίων κειμένων δεν εμπεριέχει κανένα στοιχείο παρανομίας. Η απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, μας προφυλάσσει από οποιαδήποτε παραχάραξη. Αντίθετα, παρανομία είναι η άρνηση αποδοχής στη διαδικασία συζήτησης, τεκμηριωμένου γραπτού λόγου και εμπεριστατωμένης θέσης. Παρανομία αποτελεί η με οποιοδήποτε τρόπο παραχάραξη της απόφασης του συλλόγου διδασκόντων.

Μετά τη λήψη της απόφασης και την καταχώρησή της στο βιβλίο Πρακτικών, αυτή πρέπει να αναρτηθεί και στις πλατφόρμες του Ι.Ε.Π. Σε περίπτωση που χωρίς συνεδρίαση και έγκριση του συλλόγου διδασκόντων έχει αναρτηθεί οτιδήποτε στις πλατφόρμες του Υ.ΠΑΙ.Θ., αυτό πρέπει να τροποποιηθεί με βάση τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων.

γ) Αν υπάρχει η παράνομη άρνηση καταγραφής των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων στο Πρακτικό, τότε κανένας συνάδελφος δεν υπογράφει Πρακτικό το οποίο δεν περιέχει τις,νόμιμα, ειλημμένες αποφάσεις.

δ) Στις περιπτώσεις (γεγονός που απευχόμαστε) που η απόφαση του συλλόγου διδασκόντων είναι αντίθετη με τα ενιαία κείμενα της Δ.Ο.Ε., τότε η μειοψηφούσα άποψη μπορεί δικαιωματικά να κατατεθεί στα πρακτικά ως διαφορετική άποψη. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ονομαστική καταγραφή της άποψης αποτελεί δικαίωμα και όχι υποχρεωτική επιβολή. Κανένας δεν μπορεί να υποχρεώσει σε ονομαστική καταγραφή μιας άποψης, αν δεν το επιθυμεί ο εκφραστής της άποψης).

             Συνάδελφοι,

όσο το Υ.ΠΑΙ.Θ. βλέπει την ενιαία και αποφασιστική διάθεση του κλάδου να αντιπαλέψει την αντιεκπαιδευτική πολιτική και να υπερασπίσει τη Δημόσια Εκπαίδευση, τόσο προχωράει εκτός από τις απειλές, σε ανυπόστατες φημολογίες, μέσω «καλοθελητών» και ιστοσελίδων που κερδοφορούν εκμεταλλευόμενες την ενασχόλησή τους με την εκπαίδευση, προκειμένου να καμφθεί το φρόνημα των εκπαιδευτικών και να επιβληθεί το πλέγμα των ρυθμίσεων της κυβέρνησης για την «αξιολόγηση». Για παράδειγμα:

«Σε κάποιο σχολείο έστειλαν πίσω τα ενιαία κείμενα…»

«Κάποιος Διευθυντής πήγε να τα αναρτήσει και τον κάλεσαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ…»

«Η πλατφόρμα δεν δέχεται τα ενιαία κείμενα, τα κοκκινίζει…»

«Πρέπει να αλλάζεις τα κείμενα για να τα δεχτεί η πλατφόρμα…»

«Όποιος/α εκπαιδευτικός υπογράψει τα ενιαία κείμενα θα πληρώσει 3.000€…»

«Μόνο 250 σχολικές μονάδες έχουν αναρτήσει τα κείμενα…»

 

Όλες οι παραπάνω ανυπόστατες φημολογίες, αποτελούν απόπειρα παραχάραξης της θέλησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού κινήματος. Υπενθυμίζουμε ότι έχουν σταλεί και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις της νομικής συμβούλου.Το γεγονός άλλωστε ότι καθημερινή πολιτική εφημερίδα, με δηλωμένη τη στήριξή της στην πολιτική του Υ.ΠΑΙ.Θ. και της κυβέρνησης, έχει ήδη ασχοληθεί δύο φορές σε πρωτοσέλιδη αναφορά της με τις θέσεις της Δ.Ο.Ε., δείχνει τον πανικό που επικρατεί στις υπουργικές επιδιώξεις και πλατφόρμες. Προσπαθούν να μας εκβιάσουν και να μας εκφοβίσουν. ΔΕΝ θα τα καταφέρουν, γιατί η στάση μας αποτελεί στάση ζωής για την κοινωνία, είναι αδιάσπαστα δεμένη με τις παιδαγωγικές μας αρχές, με τις εκπαιδευτικές μας αντιλήψεις για ΕΝΙΑΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ, ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΕΣ. Είναι δεμένη με την αίσθηση του κοινωνικού μας ρόλου. Λειτουργούμε μέσα στην εκπαίδευση, όχι για να ανταγωνιζόμαστε ο ένας/μια τον άλλον/η, ούτε για να ανταγωνίζεται το ένα σχολείο το διπλανό του. Λειτουργούμε για τα καθολικά μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών/τριών μας .

              Όπως έχουμε τονίσει και στο συνοδευτικό κείμενο και στις ανακοινώσεις που έχουν αποσταλεί:

α) Όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί μετέχουν σε όλες τις ομάδες, χωρίς διαφοροποίηση, με ευθύνη του συλλόγου διδασκόντων.

Κανένας νόμος δεν απαγορεύει τη συγκρότηση ενιαίας ομάδας. Η όποια, σκόπιμη, σύγχυση δημιουργείται από τη σύνδεση του αριθμού των ατόμων που συμμετέχουν στις ομάδες δράσης με τα όσα προβλέπονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 33 του ν.4692/20 όπου αναφέρεται ότι «Κατά τον ετήσιο προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου…συγκροτούνται, επίσης, ομάδες δράσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε κάθε μία από τις οποίες συμμετέχουν δύο (2) έως και πέντε (5) εκπαιδευτικοί». Όπως αναφέρεται στη συνέχεια «Σκοπός των ομάδων αυτών είναι η πιο στοχευμένη οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων που αποβλέπουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών…». Οι ομάδες αυτές είναι άλλες από τις Ομάδες Δράσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται περιορισμός ούτε στον νόμο ούτε στην Υ.Α.

β) Συντονιστής αναλαμβάνει ένας συνάδελφος ο οποίος εκφράζει την άποψη του συλλόγου διδασκόντων. Επισημαίνουμε ότι όλες οι ενέργειες που θα χρειαστούν το επόμενο διάστημα, θα πραγματοποιηθούν κεντρικά από τη Δ.Ο.Ε.

γ) Στο βιβλίο Πρακτικών καταγράφονται (ή επικολλώνται) τα κείμενα της Δ.Ο.Ε. για την αποτίμηση και τον προγραμματισμό.

Ο αγώνας μας πρέπει να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη απεύθυνση στην κοινωνία, τους εργαζόμενους, τους γονείς. Να δεθεί με κοινωνικά αιτήματα και διεκδικήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο:

α) Καλούμε τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών να οργανώσουν δια ζώσης και διαδικτυακά ενημερώσεις των γονέων, αξιοποιώντας το γράμμα της Δ.Ο.Ε. και αντίστοιχα γράμματα των Συλλόγων, καθώς και να προχωρήσουν σε τοπικές δράσεις. Να διοργανώσουν πλατιές ενημερωτικές συναντήσεις για την ενημέρωση όλων των συναδέλφων.

β) Απευθύνουμε κάλεσμα συμπαράστασης σε συνδικάτα του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στο γονεϊκό κίνημα.

γ) Η Δ.Ο.Ε. διοργανώνει την πρώτη από τις δημόσιες παρεμβάσεις της προς την εκπαίδευση και την κοινωνία με ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση για την αξιολόγηση τις αμέσως επόμενες ημέρες.

δ) Προχωρούμε σε πανεκπαιδευτικό απεργιακό συλλαλητήριο την (εβδομάδα 8-13 Νοεμβρίου) για να διατρανώσουμε την κοινή μας θέληση για την υπεράσπιση του Δημόσιου σχολείου ενάντια στην αξιολόγηση/χειραγώγηση/διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ